Babalwa Dibela Sotha - Port Elizabeth (NMM)

Mna ndingumfazi emzini wam ndiyinkosikazi emyenini wam ndingumama kubantwana bam nakubantwana abanintsi kwelilizwe.  Ndiyazidla ndinelunda ngoba ngumfazi wesixhosa ohloniphayo emzini wakhe, olithemba kwimicimbi yomzi wam. Ndingumfazi owathandayo nowahloniphayo amasiko esintu ngakumbi awasekhaya nawomzi wam. Kwaye ndikholelwa ukubandim kusuka kwingcambu zokuzazi ukuba ndingubani waphi ophumaphi oyaphi ebomini.

Ndiyazana noBawo kwaye konke ndiyazi kuvela kuye asinto singenaye ebomini bethu. Inzondelelo yam kukhuthaza omama endinabo ebomini bazihloniphe bazi umfazi yimbokotho yokwakha umzi wakhe uyahlonipha ukuze ahlonipheke, uyathobela ukuze athotyelwe wenza izinto ngobulumko ukuze abume ubomi.

Contact details: 071 898 6651