Noliseko Natu - Northern Cape

Mna ndingu mama uNoliseko Natu ndendele emaNgxongweni.I am a mother to a beautiful daughter. Ndingumama omoyikayo uThixo nokhokhelisa umthandazo kuko konke. Ndingumama onamaphupho ngoTshatile ne mibono ,ndinqwenela ukuba luncedo komama abaphelelwa lithemba kwi mitshato yabo nabantwana abangena nto. I am here at Tshatile to build families and bring back the dignity of marriages as an institution of God.

Contacts: 0780538329