Nosisa Zamo Tengimfene - Garden Route

Ndingu Nomzamo Nosisa Tengimfene,umfazi wamaCethe unkosikazi kumyeni wam umama kubantwana abathathu,ndiyabathanda ndibakhathalela abantu. Ndiyakholwa ndimoyika kanjalo uThixo,ndincedwa kuthandaza kuzo zonke ingxaki endidibana nazo ebomini.

Contacts: 084 264 6870