Nomisikhaya Mfuniselwa - Cape Town

Ndingu Nomisikhaya Mfuniselwa nditshatele  emahlubini ko Xaba oShwabada ndingumama wentombi ezintathu ndisindisiwe ndaxolelwa izono ndiyamoyika UThixo nayiphi na into endiyenzayo ngumthandazo wam yonke imihla uba izukise uThixo.

Contacts: 082 378 0558