About Us

Tshatile tshatile Akho kubuyamva is an initiative that aims at ...uplifting and improving the lives of the disadvantaged married women to minimise the high rate of divorces through praying , teaching and advising each other . Tshatile tshatile Akho kubuyamva used Facebook as a platform to engage with interested women with a common goal to minimize the rate of divorces Nation Wide . We arewomen that wakes up every morning faced with millions of decisions and despite what the world is telling us but we choose to make the right one.

Objectives

 • To restore hope and vision in a broken marriage to minimize the high rate of divorces
 • To be the best courageous, respected and leading marriage group that identifies solutions to the most common problems and happiness in marriage
 • To enrich and strengthen an already strong marriage and minimize destructive marital conflict
 • To be a trusted support structure for all marriages, helping to create happy strong families
 • To build facilities that will be used to provide various services to the community
 • To ensure that the community benefits from services which are significant in their lives
 • To encourage community members to work together to build their lives
 • To re-introduce indigenous games, cultural activities, traditional music, etc.
 • To bring professionals from this group back so that they can participate in the
 • To be involved in the education sector by assisting under –privileged students in getting bursaries , scholarships, career guidance so that they can further their studies in tertiary institution
 • To be involved in projects (like agriculture) that will help the communities

Background

On the 30th of May 2012 , Tshatile Tshatile Akho kubuyamva used Facebook as a platform to engage with interested women with a common goal to minimize the high divorce rate and to stop Women Abuse.

Nokhanyiso Ntiyantiya Zwakala said that by doing this is not expecting any profit as she believes in Dorkas in the book of Acts especial Acts 9 verse 36 and and Job 1 verse 20 .

The mentioned verses and the experience from her marriage(ups and downs) made her embarking on this Vision to create the mentioned women group that helps marriage team members by addressing any issues/concerns regarding their marriages and that where women advise and pray for their problems as she believes that God created women for a purpose , Mariage is for God the Lord who made a woman from the rib He had taken out of a man and He (God) brought her (the woman) to the man. The man said : this is now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called a woman, for she was taken out of man as the book of Genesis 2vs 22 isitsho , masilweni bafazi ,silwe no Satana angadlakazi imitshato yethu sakuxakwa siyibuyisele kuye uMenzi nomgqibeleli wethu.

Tshatile Akho kubuyamva seeks to involve disadvantaged members in projects that will improve the well-being of all the women in their surroundings .

She is asking and pleading each and every member to own “Tshatile’’ so as to fulfil the Vision , Mission , Culture and the Values of this dream and she knows that without your commitment this dream is dead.

Nokhanyiso Ntiyantiya Zwakala said that she is honoured to announce this cabinet yelikhaya lakwa Tshatile apho bachebana khona iinduma kwa Ronta , she said that

(Jacob 5 vs16)

Hayi ukuba kuhle komama behleli ndawonye, besidla etafileni noKrestu; Bexelelana iziphoso bethandazelana ukuze baphiliswe ,Bomama bakwa Tshatile Akho Kubuyúmva ukuba uthe omnye phakathi kwenu walahleka enyanisweni; wathi ubani wamguqula umoni ekulahlekeni kwakhe, woba usindise umphefumlo ekufeni...(let's not judge each other).

(Galat 6 vs7)

Yambathani ngoko njengabanyulwa bakaThixo abangcwele, abathandiweyo, iimfesane zofefe, ububele, ukuthobeka kwentliziyo, ubulali, ukuzeka kade umsindo, ninyamezelana, nixolelana, ukuba ubani uthi abe nokusola ngakubani, njengokuba naye uKrestu wanixolelayo, yenzani njalo nani...(no rude remarks against each other).

(Jacob 5 vs16)

Hayi ukuba kuhle komama behleli ndawonye, besidla etafileni noKrestu; Bexelelana iziphoso bethandazelana ukuze baphiliswe ,Bomama bakwa Tshatile Akho Kubuyúmva ukuba uthe omnye phakathi kwenu walahleka enyanisweni; wathi ubani wamguqula umoni ekulahlekeni kwakhe, woba usindise umphefumlo ekufeni...(let's not judge each other).

(Galat 5 vs 1)

Musani ukulahlekiswa , Yimani ngoko enkululekweni, athe uKrestu wasikhululela kuyo bomama bam .Nize ningabuyi nibanjwe yidyokhwe yobukhoboka... Masambeni ke bomama bakwaTshatile siyoba ngabalobi babantu njengoko uBawo wasenza abalobi for iZwi Lakhe! Please mama Apho unyathele khona makushiyeke umzila woba ungumama wakwa Tshatile , ungalibali uba ngehambo yakho uyazuzeka utata

Amen!